Vanliga frågor om CPR

Vanliga frågor om CPR

Vilka kabelegenskaper testas enligt de nya CPR-standarderna?

De egenskaper som testas är:

 • Flamspridning
 • Värmeutveckling
 • Rökutveckling
 • Brinnande droppar
 • Surhetsprov

Vilka slags kablar ska testas enligt CPR?
Kablarna det gäller är alla fast installerade flamskyddade kraft-, installations-, signal- och kommunikationskablar i byggnadsverk.

Vilka datum gäller för CPR?

2016-07-01
CPR tas i drift.
Provningslaboratorier beräknas vara ackrediterade och notifierade.
Provning kan vara möjlig att genomföra.

2017-07-01
Krav på obligatorisk märkning och Declaration of Performance (DoP).

Årsskiftet 2016/2017 kommer svenska kabeltillverkare påbörja övergång till CPR-klassade kablar

Hur benämns europaklasserna för flamskydd och brandresistens?
Det finns fem olika europaklasser för kablar: B2ca, Cca, Dca, Eca och Fca. För dessa klasser finns dels grundkriterier och dels tilläggskriterier. Grundkriterierna rör värmeutveckling och flamskydd, medan tilläggskriterierna är rökutveckling, brinnande droppar och surhetsprov.

Baskravet för Sverige är ”Dca-s2d2”.

 • Dca är europaklassen för värmeutveckling och flamskydd.
  D står för vilken klass det rör sig om medan ca tydliggör att det rör sig om en kabel (”cable”).
 • s2 och d2 står för rökutveckling respektive brinnande droppar.
  Samtliga klasser för rökutveckling är s1a, s1b och s2 medan klasserna för brinnande droppar är d0, d1 och d2.
 • Om en kabel har testats för surhet kommer den att benämnas med ”a” (a1, a2 eller a3).

Måste CPR-klasserna vara deklarerade på varje kabel?
Nej, det är bara på förpackningsetiketten som hela klassen ska vara utskriven. Deklaration på själva kabeln är frivilligt.

Kan jag använda en kabel som är CE-märkt i ett annat EU-land?
Ja, CE-märkningen gäller i alla EU-länder. Däremot kan kraven för vilka CPR-klasser som får installeras i olika byggnadstyper skilja sig åt mellan olika länder. I Sverige gäller de krav som Boverket har ställt upp.

Kommer nuvarande brandcertifieringar att fortsätta gälla?
Nej, för flamskyddade kablar är det de nya standarderna enligt CPR som gäller.

Gå det att jämföra dagens brandklassning (F-klasserna) med CPR-klasserna?
Det tidigare F2-provet finns kvar och motsvaras av europaklass E. Samma prov kommer även att vara ett delkrav i europaklasserna D-B. I övrigt är klassificeringskraven helt annorlunda.

Kommer lokala kvalitetsmärkningar fortfarande gälla?
Ja, men bara för kvaliteter som inte rör CPR-kriterierna; till exempel elektriska, materiella och mekaniska egenskaper. Förutom att sådana egenskaper får användas enskilt, ska de även vara en del av prestandadeklarationen.

Vem klassas som tillverkare, importör respektive distributör inom EU?
Den som först introducerar eller säljer en kabel i ett EU-land anses som tillverkare, oavsett om det är företaget som producerat kabeln eller om det är en importör av kabeln. Tillverkarna måste själva ta reda på om en produkt berörs av CPR-kraven. Om produkten faller under kraven för CPR ska produkten även brandprovas av en tredje part. Lågspänningskablar som inte berörs av CPR-kraven kommer även fortsättningsvis att CE-märkas i enlighet med lågspänningsdirektivet (LVD).

Från och med 1 juli 2017 får man inte som tillverkare (eller importör), d.v.s den som först introducerar kabeln på marknaden, sälja kablar för fast installering i byggnadsverk om de inte är CE-märkta enligt de nya standarderna. Det är viktigt att du efterfrågar både prestandadeklaration och CE-märkning av din leverantör.

Distributör är den som köper och säljer vidare varor inom EU:s inre marknad. Distributören är skyldig att se till att kabeln är CE-märkt och att en prestandadeklaration medföljer. Distributören måste också se till så att kabeln lagras och transporteras på ett sådant sätt att dess prestanda inte försämras på något vis. Om distributören misstänker att en kabel inte följer gällande standarder ska distributören meddelad relevanta myndigheter. Kabeln får den inte säljas innan den blivit godkänd.

Vilket ansvar har byggherrar och projektörer?
För dig som byggherre eller projektör är det viktigt att komma ihåg att det fortfarande är svenska byggregler som gäller i Sverige. Du har som ansvar att se till så att en produkt uppfyller kraven enligt dessa byggregler. Prestandadeklarationen och CE-märkningen använder du för att avgöra om så är fallet. Prestandadeklarationen beskriver hur produkten är tänkt att användas och vilka egenskaper den har när den används på det sättet. Deklarationen i sin tur ligger till grund för själva CE-märkningen. Som byggherre eller projektör måste du kunna visa upp båda för din kund.

Vem kan kräva att få se en kabels prestandadeklaration?
Importörer och distributörer av CPR-produkter ska kunna visa en kabels prestandadeklaration för sina kunder såväl som för auktoriserade myndigheter och organisationer. Det är vi som tillverkare som i sin tur är skyldiga att tillhandahålla prestandadeklarationer för våra kablar. Från och med årsskiftet 2016/2017 kommer du att kunna ladda ned deklarationerna för våra CPR-klassade kablar här på hemsidan.

Faller även brandresistenta kablar under de nya CPR-standarderna?
De nya klassificeringarna gäller för närvarande enbart flamskyddade kablar, inte brandresistenta kablar. De senare kommer även fortsättningsvis att provas och klassas enligt nuvarande metoder och standarder.

Brandresistenta kablar används vid säkerhetsinstallationer och ska fortsätta leverera el och/eller signaler vid en brand. För dessa kablar finns fem klasser definierade efter antalet minuter de ska fortsätta att fungera vid en brand. Tiderna är 15, 30, 60, 90 eller 120 minuter i antingen klassen P eller PH.