Hållbarhet

Hållbarhet

Produktion

Fabriken i Nässjö förser inte bara Sverige, utan hela Norden med kvalitetsprodukter och lösningar. Fördelarna med att ha produktion i Sverige är många ur ett hållbarhetsperspektiv.

På så vis kan vi säkerställa att såväl produktion som produkt lever upp till de högt ställda hållbarhetskrav som finns i landet. Det kan handla om allt från säkerhet på arbetsplatsen till brandkrav i produkter.

Genom att ha en lokal tillverkning minskar vi också transportsträckorna, samtidigt som vi ställer krav på de transportörer som arbetar med oss. Vi tror att hela försörjningskedjan ska ha en hållbarhetsapproach istället för att alla jobbar var för sig.

Vi har kontroll över vilka material som används i våra produkter och hur avfallet hanteras. Vi kan också se till att den energi vi förbrukar kommer från förnybara källor och har sedan 2017 haft certifikat från E.On, som säkerställer att all vår el kommer från vindkraft.

En lokal produktion gör oss också till en del av samhället. Det kan vara så enkelt som att vi skapar arbetstillfällen, men även externa åtaganden som att göra volontärarbete i staden eller att stötta lokala idrottsföreningar.

Slutligen kan vi också säkerställa en trygg arbetsplats som minst lever upp till de regler och lagar som gäller i Sverige. Prysmian Groups viktigaste tillgång är människorna i företaget och vi arbetar konstant med att bli en ännu bättre arbetsgivare med engagerade medarbetare.

SE_Hållbarhet_Med miljö i fokus

Med miljö i fokus

Prysmian Group Sverige AB certifierades enligt ISO 14001 redan 1996. Genom ett systematiskt miljöarbete kan vi förbättra både för miljön och för oss själva.

Hållbarhet, miljömässig såväl som social, blir allt viktigare för företag med en sund affärspolicy. Vi ser oss själva som ett av dem. Och ännu viktigare – vi strävar efter att blir uppfattade som ett sådant företag av er, våra kunder.

Ett systematiskt arbetssätt leder till hög kompetens och medvetenhet hos våra medarbetare vilket är en framgångsfaktor i kampen mot onödigt slöseri av material och energi. Minskad risk för olyckor och full kontroll på efterlevnaden av relevanta lagar är andra fördelar med ett systematiskt miljöarbete.

Tydliga riktlinjer och metoder för uppföljning av verksamheten leder till att miljökompetensen inom organisationen hela tiden höjs.

SE_Hållbarhet_banner

SE - Holbarhet - Miljöpolicy 2

Miljöpolicy

Vi arbetar ständigt med att förbättra våra produkters miljöprestanda både vad gäller materialinnehåll och energiförluster vid drift. Därmed minskar vi både vår egen och våra kunders miljöpåverkan. Att värna om den yttre miljön är viktigt för Prysmian Group Sverige AB.

Därför prioriterar vi att:

 • Utveckla och använda produktionsprocesser som främjar kraven på hållbar utveckling vilket främst innebär minimering av råvaruförbrukning, energiförbrukning och alstring av farligt avfall.
 • Utveckla och tillhandahålla produkter som främjar kraven på hållbar utveckling. Detta innefattar även produkter och tjänster vi köper från våra leverantörer och speditörer.
 • Förebygga och minska konsekvenser av eventuella olyckor eller incidenter och att därigenom förhindra olägenhet för vår omgivning.
 • Genom dialog, utbildning, träning och motivation bedriva vår verksamhet på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt. Lika naturligt är öppenhet och saklig dialog med myndigheter och allmänheten i miljöfrågor.
 • Som en naturlig del i verksamheten ska vi följa tillämplig lagstiftning och normer för miljöskydd som berör vår verksamhet.

SE_hållbarhet_arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

Vi arbetar ständigt, systematiskt och förebyggande med vår arbetsmiljö så att den ska gynna alla anställda och vår verksamhet. Det innebär bland annat att vi verkar för en fungerande fysisk- och psykosocial arbetsplats.

För oss är det viktigt att ha friska, glada och kompetenta medarbetare och därför arbetar vi tillsammans för ett klimat som främjar hälsa och miljö såväl som personlig utveckling.

SE_Hållbarhet_kvalitet

Kvalitet

Prysmian Group Sverige tillhandahåller överlägsna kabellösningar till våra kunder. För oss är dessutom information, säljhjälp och support en självklar del av vårt erbjudande. För att uppnå detta är det viktigt att:

 • leverera produkter av hög kvalitet i tid
 • kundens behov alltid är första prioritet
 • kontinuerligt öka motivationen och kompetensen hos våra medarbetare så att vi alltid har högt personligt engagemang och servicenivå till våra kunder.
 • möjliggöra för våra medarbetare att ständigt arbeta med förbättringar för att öka kundnytta, till exempel genom att ta bort icke värdeskapande aktiviteter och använda tillgången i den stora kunskapsbas som finns inom koncernen
 • bygga in och förankra socialt ansvar och affärsetik i våra affärsmetoder
 • ha tydliga metoder för att identifiera och förstå kundens förväntningar, mäta deras uppfattning om oss och vidta åtgärder som ökar kundtillfredsställelsen

SE_Hållbarhet_Ansvarsfullt materialval

Ansvarsfullt materialval

På Prysmian Group Sverige arbetar vi förebyggande med att minska risker för människors hälsa och miljö från material genom att kontinuerligt följa forskningen inom våra områden. Materialexperter arbetar tillsammans inom koncernen för att ständigt förbättra sin kunskap om materials hälso- och miljöegenskaper. Vid all utvecklingsverksamhet genomförs riskanalyser där även frågor kring hälsa och miljö ingår.

Drakaprodukter uppfyller kraven i EU:s miljödirektiv ”Restriction of the use of certain Hazardous Substances” (RoHS) RoHS-direktivet. Vi är även certifierade enligt REACH.

Hållbarhet_certifikat